RING-GV

De Raad voor institutioneel-niet-gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV) toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk genootschap hebben.

Centraal staan:

  • Het kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing en de eventuele spanningen die deze oproept in het werk als geestelijk verzorger;
  • Het helder onder woorden kunnen brengen van de eigen levensbeschouwing;
  • Het constructief kunnen omgaan met eventuele spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen, met name cliënten en collega’s, binnen het werk als geestelijk verzorger.

De toetsing wordt uitgevoerd door een toetsingscommissie van drie leden, die onder toezicht staan van een Raad van Toezicht. De toetsing vindt plaats door het beoordelen van een drietal schriftelijke opdrachten.

Door de RING-GV bevoegd verklaarde geestelijk verzorgers kunnen zich inschrijven in het kwaliteitsregister SKGV en volwaardig, regulier lid worden van de VGVZ. Hiervoor sturen zij een kopie van het door de RING-GV uitgereikte certificaat op naar de VGVZ. De VGVZ controleert dan of de geestelijk verzorger voldoet aan de eisen voor het regulier lidmaatschap.