FAQ2017-05-11T14:17:48+00:00

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen:
over Stichting RING-GV, de toetsingsprocedure en de toetsingen.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.
Je vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Wat is de RING-GV?2017-05-18T15:02:35+00:00

Stichting RING-GV toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die geen zending kunnen of willen krijgen van een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Na te zijn getoetst ontvangt de geestelijk verzorger een bevoegdheidsverklaring, met een certificaat als bewijs.
Met de bevoegdheidverklaring van RING-GV voldoet de geestelijk verzorger aan de bevoegdheidseis voor registratie bij SKGV en de bevoegdheidseis voor volwaardig lidmaatschap bij VGVZ. Zo kunnen alle geestelijk verzorgers in Nederland zich verenigen in één beroepsgroep om de positie van de geestelijk verzorger te versterken.

Wie komen er in aanmerking voor toetsing door RING-GV?2017-05-11T10:36:42+00:00

In aanmerking voor toetsing komen:

 • Alle geestelijk verzorgers in het bezit van een HBO- of WO-masterdiploma aan een door de SKGV geaccrediteerde opleiding in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging die een bevoegdheidsverklaring willen verwerven;
 • Geestelijk verzorgers die nu aspirant-lid zijn van de VGVZ omdat ze geen zending willen of kunnen krijgen van een kerk of levensbeschouwelijk instituut;
 • Geestelijk verzorgers die in het verleden, met een beroep op de hardheidsclausule, regulier lid zijn geworden van de VGVZ. Zij hebben immers geen zending en kunnen via de RING-GV nu wel een bevoegdheidsverklaring krijgen;
 • Werkzoekende / belangstellende leden van de VGVZ die geen zending van een kerk of levensbeschouwelijk instituut willen of kunnen krijgen.

Ben je alsnog benieuwd of jij in aanmerking komt voor toetsing door RING-GV? Neem dan contact op.

Hoe word ik getoetst?2023-12-02T08:39:02+00:00

blog_5Je wordt getoetst door een toetsingscommissie van 3 personen, waarvan minimaal 1 supervisor en minimaal 1 geestelijk verzorger die zelf getoetst is door RING-GV.

Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Dit houdt in dat de toetsingscommissie je schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria.

Heeft de toetsingscommissie twijfel bij een of meerdere criteria? Dan word je gevraagd een schriftelijke aanvulling te schrijven, op basis van de vragen van de toetsingscommissie.

Is er na beoordeling nog altijd sprake van twijfel? Dan word je uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. Ter voorbereiding op het gesprek, formuleert de toetsingscommissie verdiepende en/of verhelderende vragen op basis van jouw uiteenzetting. Zo weet je welke vragen je ongeveer kunt verwachten in het gesprek.

Wil je je aanmelden voor een toetsing? Doorloop dan hier de stappen.

Door wie word ik getoetst?2017-05-05T20:30:00+00:00

blog_5Toetsing door RING-GV is anoniem: toetsers weten niet welke kandidaat zij toetsen en de kandidaat weet niet precies door welke toetsers hij/zij getoetst wordt (met uitzondering van mondelinge toetsingen). Zo staat de kwaliteit van toetsing voorop.

Wel dragen we er uiterst zorg voor dat toetsers nooit een kandidaat toetsen die zij kennen. Dit doen we door aan het begin van het toetscluster een lijst namen van kandidaten aan de toetsers te sturen. De toetsers geven aan met welke kandidaten zij een (werk)relatie hebben (gehad) en wie zij dus niet kunnen toetsen, bijv. omdat de kandidaat familie, vriend, collega of student van de toetser is. Toetsers zijn verplicht hieraan te voldoen, en hebben hiervoor een verklaring van RING-GV ondertekend.

Ben je benieuwd welke toetsers er allemaal betrokken zijn bij RING-GV? Een overzicht vind je hier.

Aan de hand van welke criteria word ik getoetst?2017-05-05T20:30:19+00:00

blog_5Kandidaten worden getoetst op basis van een schriftelijke uiteenzetting. Deze uiteenzetting wordt beoordeeld aan de hand van de volgende toetsingscriteria. Elk onderdeel wordt beoordeeld als ‘voldoende’, ’twijfel’ of ‘onvoldoende’:

1 a. Kan de getoetste helder onder woorden brengen wat zijn/haar levensbeschouwing inhoudt, uit welke bronnen hij/zij put, welke tradities hem/haar inspireren en met welke gemeenschappen en/of personen hij/zij deze levend houdt? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

1 b. Kan de getoetste goed uitleggen wat het voor hem/haar betekent om levensbeschouwelijk zonder zending te werken en hoe die beweegredenen tot uitdrukking komen in zijn/haar werk? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

2. Kan de getoetste op het onder 1 a genoemde reflecteren, en daarbij verbanden met de eigen levensgeschiedenis leggen om zo te laten zien hoe de integratie daarvan in de eigen levensbeschouwing vorm heeft gekregen? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

3. Kan de getoetste omgaan met mogelijke spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen (onbegrip, conflicten)? (beoordeling van opdracht 2)

4. Kan de getoetste op het onder 3 genoemde reflecteren? (beoordeling van opdracht 2)

 

Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy?2018-07-27T13:45:51+00:00

Stichting RING-GV behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Bij de aanmelding voor toetsing wordt een aantal gegevens gevraagd. RING-GV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten:  je naam, (email) adres en telefoonnummer voor de toetsing; je geboortedatum en -plaats t.b.v. het certificaat van bevoegdheid en je bankrekeningnummer t.b.v. de betaling. Je (anoniem geschreven) schriftelijke uiteenzetting wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de leden van de toetsingscommissie.

Na de verklaring van bevoegdheid (of het weigeren daarvan) worden alle gegevens uit onze bestanden verwijderd. RING-GV houdt enkel een lijst bij van degenen aan wie een certificaat is uitgereikt dan wel geweigerd.

Je kunt op elk moment inzage vragen in je gegevens die in ons bezit zijn, deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kan je indienen per email voorzien van je naam en adres. Deze email richt je aan de secretaris van RING-GV: contact@ring-gv.nl.

Onze privacyverklaring vind je hier.

Mijn diploma vind ik niet terug in de SKGV lijst erkende opleidingen. Wat nu?2024-04-30T15:57:14+00:00

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV, moet je een HBO of WO masterdiploma hebben in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging. Je diploma dient door SKGV erkend te zijn.

Vind je de door jou genoten opleiding niet terug in de lijst? Dan kun je je weliswaar aanmelden, maar de toetsing wordt dan pas in gang gezet zodra je opleiding alsnog door SKGV erkend is. Daartoe dien je zelf in overleg te treden met de SKGV. De toetsing kan een aanvang nemen zodra we van jou bewijs ontvangen dat je opleiding alsnog door SKGV is erkend.

Hoe schrijf ik mijn uiteenzetting?2017-05-05T20:31:02+00:00

blog_5Jouw schriftelijke uiteenzetting dient hieraan te voldoen:

 • Maximaal 5 pagina’s
 • Lettertype Calibri, grootte 11, regelafstand 1.15
 • Anoniem: geen vermelding van je naam en/of die van je werkgever, collega’s en cliënten

Je schrijft de uiteenzetting op basis van de opdrachten 1a, 1b en 2:

1a. Leg op drie manieren kort uit wat jouw levensbeschouwing inhoudt:

 • Aan een (fictieve) collega
 • Aan twee zeer duidelijk verschillende (fictieve) cliënten.Specificeer de levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënten.

Bijv.: Welke levenswaarden zijn voor jou het belangrijkst? Welke plekken hebben existentiële thema’s in jouw levensvisie? Uit welke bronnen put je? Welke tradities inspireren je? In welke gemeenschappen en/of met welke personen houd je deze levend?

1b. Leg uit wat het voor jou betekent om als levensbeschouwelijk niet-gezonden geestelijk verzorger te werken.

Let op: Laat in je beschrijving  –bij opdrachten 1a en 1b–  specifiek zien welke rol jouw eigen levensgeschiedenis hierbij speelt en wat de relatie is tussen je huidige levensbeschouwing en je biografie (denk hierbij bijv. aan positie in gezin van afkomst, schoolervaringen, belangrijke gebeurtenissen in je leven).

In deze opdracht wordt aan criteria 1 a, 1 b en 2 getoetst.

2. Lever een casus in (uit stage of werk), van een situatie waarin er sprake was van een spanning tussen jouw eigen levensbeschouwing en die van een cliënt. Reflecteer hierop: wat deed het met je, wat vind je dat je goed hebt gedaan, wat zou je nu anders doen? Welke rol spelen jouw persoonlijke bronnen concreet, in de praktijk? Hoe worden ze gebruikt, in de geschetste begeleiding?

Bij weinig beschikbare casuïstiek in het geval van een startende geestelijk verzorger: beschrijf een privé-ervaring waarbij sprake was van spanning tussen de eigen levensbeschouwing en die van een gesprekspartner en reflecteer hier op.

In deze opdracht wordt aan criteria 3 en 4 getoetst.

Wanneer wordt er mondeling getoetst?2024-04-16T06:26:16+00:00

blog_5Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Als de toetsingscommissie bij een of meerdere criteria twijfelt, word je gevraagd om een schrijftelijke aanvulling te schrijven. De toetsingscommissie formuleert hiervoor vragen aan jou.

Is er na beoordeling van jouw aanvulling nog sprake van twijfel, dan word je uitgenodigd voor een online mondelinge toetsing.

Ter voorbereiding op de mondelinge toetsing, formuleert de toetsingscommissie verdiepende en/of verhelderende vragen op basis van jouw uiteenzetting. Zo weet je welke vragen je ongeveer kunt verwachten in het gesprek.

Bij een mondelinge toetsing wordt in overleg met jou en de toetsingscommissie een datum gevonden.

Het gesprek zelf duurt max. 45 minuten. Hierna treedt de toetsingscommissie, zonder jou, gezamenlijk in overleg. Binnen 2 weken na het gesprek krijg je per mail te horen of je bevoegd bent verklaard.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn certificaat?2024-04-16T06:29:10+00:00

blog_5Zodra de toetsingscommissie klaar is met jouw toetsing, ontvang je per mail het eindoordeel, via de secretaris van RING-GV. Hierbij ontvang je het door de toetsingscommissie ingevulde beoordelingsformulier inclusief constructieve feedback. Dit beoordelingsformulier sturen we enkel aan jou. Net als al jouw andere gegevens, wordt dit nooit gedeeld met derden.

Indien je bevoegd bent verklaard en RING-GV je betaling heeft ontvangen, ontvang je zo spoedig mogelijk na het eindoordeel jouw persoonlijke certificaat per post, op het adres dat je in het aanmeldformulier aangegeven hebt.

Let op: jouw certificaat is uniek. Het is van jou en er bestaat maar één exemplaar van. We hopen dat je er trots en zuinig op bent. RING-GV verstrekt geen digitale kopie van het certificaat, om eventueel misbruik ervan te voorkomen.

Met jouw certificaat van bevoegdheid voldoe je aan de bevoegdheidseis voor regulier, volwaardig lidmaatschap bij VGVZ en de eis voor registratie in het kwaliteitsregister SKGV.

Je bepaalt zelf of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wilt laten registreren bij SKGV. Dit gebeurt dus niet automatisch: je dient hiervoor zelf actie te ondernemen. Je stuurt hiervoor een scan van je certificaat naar VGVZ en/of SKGV. Zij bepalen of je ook voldoet aan hun overige eisen. Zie voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap en registratie: de website van VGVZ en de website van SKGV.

Ik wil liever mondeling getoetst worden. Kan dat?2017-05-11T10:28:24+00:00

blog_5RING-GV toest in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat de toetsingscommissie jouw schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria.

Uit de grootschalige evaluatie onder alle getoetsten en toetsers blijkt dat schriftelijke toetsing door RING-GV goed gewaardeerd wordt. Het kan spannend zijn en misschien kwetsbaar voelen, hetgeen overigens ook kan gelden voor een mondelinge toetsing. De toetsers van RING-GV weten dat. Onderdeel van de toetsing is dat je als getoetste laat zien – ook – in een een kwetsbare situatie te kunnen reflecteren op de vraag hoe jij in jouw levensbeschouwing staat en de rol die deze speelt in jouw leven. Ons uitgangspunt is en blijft daarbij, dat we iedereen met het volste respect en zonder inhoudelijk oordeel over de levensbeschouwing benaderen, zoals van geestelijk verzorgers ook verwacht wordt dat zij cliënten benaderen.

Ik heb moeite met schrijven. Wat nu?2017-05-11T10:34:46+00:00

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV dien je een schriftelijke uiteenzetting op basis van de opdrachten te schrijven. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is een competentie die van een geestelijk verzorger verwacht mag worden. Heb je echter dyslexie of is er sprake van andere bijzondere omstandigheden die jouw schrijfvermogen in de weg staan? Geef dit dan expliciet aan in het bericht onderaan het aanmeldingsformulier. Zo kunnen wij hier rekening mee houden. In het uiterste geval kan het bestuur van RING-GV besluiten dat je mondeling getoetst mag worden.

Hoeveel kost de toetsing en heb ik recht op korting?2024-04-16T06:31:54+00:00

De kosten van toetsing door RING-GV bedragen € 250,-. Kandidaten die minder verdienen dan het minimum loon betalen € 150,- voor de toetsing. Als je minder verdient dan het minimum loon, dien je dit aan te geven op het aanmeldformulier om aanspraak te maken op de korting. Hiervoor vragen we als bewijs een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Stuur deze verklaring zo spoedig mogelijk naar contact@ring-gv.nl ; pas na ontvangst daarvan kunnen we je de juiste factuur sturen.

Tip: ga na bij je werkgever of (gedeeltelijke) vergoeding van de toetsing mogelijk is.

Het aanmelden via de website lukt niet. Wat nu?2017-05-18T15:08:37+00:00

Krijg je een foutmelding bij je aanmelding voor de toetsing? Mail dan je aanmelding naar contact@ring-gv.nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
Let op: verstuur alle onderstaande informatie in één mail:

 • Volledige naam (zoals vermeld op je identiteitsbewijs)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum (dag-maand-jaar)
 • Woonadres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer (eventueel)
 • Emailadres
 • Je genoten opleiding
 • Waar je bent afgestudeerd
 • Voeg als bijlage de scan van je masterdiploma toe
 • Voeg als bijlage je schriftelijke uiteenzetting toe
 • Kom je in aanmerking voor korting? Zo ja, vermeld dit dan
 • Is er sprake van bijzondere omstandigheden die schriftelijke toetsing in de weg kunnen staan? Vermeld dit dan.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Word ik na toetsing automatisch regulier lid van VGVZ?2017-05-05T20:58:55+00:00

blog_5Geestelijk verzorgers die door RING-GV bevoegd verklaard zijn, voldoen aan de bevoegdheidseis voor regulier lidmaatschap bij VGVZ en registratie bij SKGV. Maar dit gebeurt niet automatisch. Je kiest er zelf voor of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wil laten registreren in het kwaliteitsregister SKGV.

Ben je aspirant-lid van VGVZ en word je bevoegd verklaard door RING-GV? Dan kan jouw aspirant lidmaatschap omgezet worden naar regulier lidmaatschap. Ook dit gebeurt niet automatisch. Om dit te realiseren, stuur je een scan van jouw RING-GV certificaat aan VGVZ, via info@vgvz.nl

Let op: met de RING-GV verklaring van bevoegdheid voldoe je aan de bevoegdheidseis van VGVZ. VGVZ hanteert echter nog andere eisen voor regulier lidmaatschap. Bekijk hiervoor de website van VGVZ.

Ik ben aspirant lid bij de VGVZ en vind het prima zo, want ik kan gewoon mijn werk doen. Wat is daar mis mee?2017-05-11T10:39:57+00:00

blog_5De VGVZ heeft gekozen voor eenduidige eisen op het gebied van bekwaamheid en bevoegdheid. Lange tijd gold voor regulier lidmaatschap officieel de eis van een ambtelijke zending door een kerk of ander levensbeschouwelijk genootschap. Dit was een eis waar lang niet iedereen aan kon of wilde voldoen. De afgelopen jaren is hier daarom wat soepelheid in geweest, ook met het oog op de nieuwe situatie die in ontwikkeling was. Met de komst van RING-GV is er een goede alternatieve route gekomen. Vanaf nu zal de VGVZ de maximale termijn van 5 jaar voor het aspirant-lidmaatschap dan ook strikter handhaven.
Dit houdt in dat alle leden van de VGVZ vanaf nu een levensbeschouwelijke bevoegdheid dienen te hebben: hetzij vanwege een zending door een kerk of levensbeschouwelijke instantie, ofwel middels een bevoegdheidsverklaring van RING-GV.

Klopt het dat VGVZ haar leden financieel ondersteunt in de kosten voor toetsing door RING-GV?2020-08-27T11:46:59+00:00

VGVZ heeft besloten haar aspirant-leden tijdelijk te ondersteunen in het behalen van de vereiste bevoegdheidsverklaring. Geestelijk verzorgers die aspirant-lid waren van VGVZ betaalden slechts € 100 voor toetsing door RING-GV.
Aangemelde kandidaten ontvingen van RING-GV een factuur à 100 euro. VGVZ betaalde de overige kosten aan RING-GV.
Let op: deze kortingsregeling gold enkel tot 1 maart 2017.

Wat is het verschil tussen het reguliere en het aspirant lidmaatschap van de VGVZ?2017-05-11T10:38:21+00:00

blog_5Als aspirant-lid voldoe je nog niet volledig aan de eisen voor bevoegdheid (zending of machtiging) of bekwaamheid (masteropleiding). Aspirant-leden zijn gerechtigd de Algemene Leden Vergadering van VGVZ bij te wonen, maar hebben hierin geen stemrecht.
Als regulier lid ben je volwaardig lid, en heb je stemrecht op de Algemene Leden Vergadering van VGVZ. Het reguliere lidmaatschap is in principe onbeperkt, het aspirant-lidmaatschap geldt voor maximaal 5 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van VGVZ.

Ik ben als aspirant-lid van VGVZ al eerder getoetst door RING-GV en wil met terugwerkende kracht korting op de door mij reeds gemaakte kosten voor de toetsing. Kan dat?2017-05-11T10:39:11+00:00

blog_5Ben je bevoegd verklaard door RING-GV en was je daarvoor aspirant-lid van VGVZ? Dan kun je met terugwerkende kracht 135 euro ontvangen van VGVZ ter compensatie op de door jou gemaakte kosten. Je meld je hiervoor bij VGVZ, door een kopie van jouw RING-GV certificaat én je rekeningnummer te mailen: info@vgvz.nl. Na controle of je voldoet aan de voorwaarden, zal VGVZ zo spoedig mogelijk overgaan tot betaling.
Let op: Voorwaarde om met terugwerkende kracht korting van VGVZ te krijgen, is dat je bij je toetsing door RING-GV het volle tarief hebt betaald (235 euro). Heb je het gereduceerde tarief voor toetsing betaald omdat je oud-lid van Albert Camus was, of omdat je minder verdiende dan het minimum-loon? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor de VGVZ aspirant-leden kortingsregeling.

Ga naar de bovenkant