Meld je aan 2020-04-09T07:20:16+00:00

Stap 3: Meld je aan voor de toetsing

Als je de vorige stappen doorlopen hebt, ben je klaar om jezelf aan te melden voor de toetsing.

RING-GV toetst in 4 toetsclusters per jaar:

Meld je aan vóór deze datum: Dan word je getoetst in deze periode*:
1 januari

1 maart

1 mei

1 juli

1 oktober

15 januari – 28 februari

15 maart – 30 april

15 mei – 30 juni

15 september – 31 oktober

15 oktober – 30 november

RING-GV ontvangt momenteel veel aanmeldingen.
Bij aanmelding informeert RING-GV je over de termijn waarin de toetsing wordt behandeld.
Houd er rekening mee dat de wachttijd tot 4 maanden kan bedragen.

Na je aanmelding ontvang je van ons zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

Heb je nog vragen? Hieronder vind je hopelijk het antwoord:

Hoe word ik getoetst? 2017-05-11T10:30:47+00:00

blog_5Je wordt getoetst door een toetsingscommissie van 3 personen, waarvan minimaal 1 supervisor en minimaal 1 geestelijk verzorger die zelf getoetst is door RING-GV.

Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Dit houdt in dat de toetsingscommissie je schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria.

Heeft de toetsingscommissie twijfel bij een of meerdere criteria? Dan word je gevraagd een schriftelijke aanvulling te schrijven, op basis van de vragen van de toetsingscommissie.

Is er na beoordeling nog altijd sprake van twijfel? Dan word je uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. Ter voorbereiding op het gesprek, formuleert de toetsingscommissie verdiepende en/of verhelderende vragen op basis van jouw uiteenzetting. Zo weet je welke vragen je ongeveer kunt verwachten in het gesprek.

1 op de 6 kandidaten van RING-GV wordt steekproefsgewijs mondeling getoetst. Dit doen we om de toetsingskwaliteit te blijven monitoren. Ben jij een van deze kandidaten, dan word je hiervan door ons op de hoogte gebracht.

Wil je je aanmelden voor een toetsing? Doorloop dan hier de stappen.

Door wie word ik getoetst? 2017-05-05T20:30:00+00:00

blog_5Toetsing door RING-GV is anoniem: toetsers weten niet welke kandidaat zij toetsen en de kandidaat weet niet precies door welke toetsers hij/zij getoetst wordt (met uitzondering van mondelinge toetsingen). Zo staat de kwaliteit van toetsing voorop.

Wel dragen we er uiterst zorg voor dat toetsers nooit een kandidaat toetsen die zij kennen. Dit doen we door aan het begin van het toetscluster een lijst namen van kandidaten aan de toetsers te sturen. De toetsers geven aan met welke kandidaten zij een (werk)relatie hebben (gehad) en wie zij dus niet kunnen toetsen, bijv. omdat de kandidaat familie, vriend, collega of student van de toetser is. Toetsers zijn verplicht hieraan te voldoen, en hebben hiervoor een verklaring van RING-GV ondertekend.

Ben je benieuwd welke toetsers er allemaal betrokken zijn bij RING-GV? Een overzicht vind je hier.

Aan de hand van welke criteria word ik getoetst? 2017-05-05T20:30:19+00:00

blog_5Kandidaten worden getoetst op basis van een schriftelijke uiteenzetting. Deze uiteenzetting wordt beoordeeld aan de hand van de volgende toetsingscriteria. Elk onderdeel wordt beoordeeld als ‘voldoende’, ‘twijfel’ of ‘onvoldoende’:

1 a. Kan de getoetste helder onder woorden brengen wat zijn/haar levensbeschouwing inhoudt, uit welke bronnen hij/zij put, welke tradities hem/haar inspireren en met welke gemeenschappen en/of personen hij/zij deze levend houdt? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

1 b. Kan de getoetste goed uitleggen wat het voor hem/haar betekent om levensbeschouwelijk zonder zending te werken en hoe die beweegredenen tot uitdrukking komen in zijn/haar werk? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

2. Kan de getoetste op het onder 1 a genoemde reflecteren, en daarbij verbanden met de eigen levensgeschiedenis leggen om zo te laten zien hoe de integratie daarvan in de eigen levensbeschouwing vorm heeft gekregen? (beoordeling van opdracht 1a en 1b)

3. Kan de getoetste omgaan met mogelijke spanningen tussen de eigen levensbeschouwing en die van anderen (onbegrip, conflicten)? (beoordeling van opdracht 2)

4. Kan de getoetste op het onder 3 genoemde reflecteren? (beoordeling van opdracht 2)

 

Hoe gaat RING-GV om met mijn privacy? 2018-07-27T13:45:51+00:00

Stichting RING-GV behandelt je gegevens strikt vertrouwelijk. Bij de aanmelding voor toetsing wordt een aantal gegevens gevraagd. RING-GV gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar diensten:  je naam, (email) adres en telefoonnummer voor de toetsing; je geboortedatum en -plaats t.b.v. het certificaat van bevoegdheid en je bankrekeningnummer t.b.v. de betaling. Je (anoniem geschreven) schriftelijke uiteenzetting wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de leden van de toetsingscommissie.

Na de verklaring van bevoegdheid (of het weigeren daarvan) worden alle gegevens uit onze bestanden verwijderd. RING-GV houdt enkel een lijst bij van degenen aan wie een certificaat is uitgereikt dan wel geweigerd.

Je kunt op elk moment inzage vragen in je gegevens die in ons bezit zijn, deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kan je indienen per email voorzien van je naam en adres. Deze email richt je aan de secretaris van RING-GV: contact@ring-gv.nl.

Onze privacyverklaring vind je hier.

Mijn diploma vind ik niet terug in de SKGV lijst erkende opleidingen. Wat nu? 2019-04-06T00:01:36+00:00

blog_5Om getoetst te kunnen worden door RING-GV, moet je een HBO of WO masterdiploma hebben in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging. Je diploma dient door SKGV erkend te zijn. Vind je jouw genoten opleiding hier niet terug? Dan kan je je alsnog aanmelden voor toetsing door RING-GV, maar houd er dan rekening mee dat je niet het aankomend toetscluster, maar het toetscluster daarna getoetst kan worden. RING-GV bepaalt in overleg met SKGV of je alsnog getoetst mag worden of niet.

Maak voor je aanmelding een digitale scan van jouw diploma. Deze dien je te uploaden in het aanmeldingsformulier. Vermeld in het bericht onderaan het aanmeldingsformulier dat je jouw diploma niet in de SKGV-lijst hebt kunnen terugvinden.

RING-GV zal contact opnemen met SKGV betreffende jouw diploma. Dit kost tijd. Zodra de toetsing van start kan gaan, ontvang je hiervan een mail.

Hoe schrijf ik mijn uiteenzetting? 2017-05-05T20:31:02+00:00

blog_5Jouw schriftelijke uiteenzetting dient hieraan te voldoen:

 • Maximaal 5 pagina’s
 • Lettertype Calibri, grootte 11, regelafstand 1.15
 • Anoniem: geen vermelding van je naam en/of die van je werkgever, collega’s en cliënten

Je schrijft de uiteenzetting op basis van de opdrachten 1a, 1b en 2:

1a. Leg op drie manieren kort uit wat jouw levensbeschouwing inhoudt:

 • Aan een (fictieve) collega
 • Aan twee zeer duidelijk verschillende (fictieve) cliënten.Specificeer de levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënten.

Bijv.: Welke levenswaarden zijn voor jou het belangrijkst? Welke plekken hebben existentiële thema’s in jouw levensvisie? Uit welke bronnen put je? Welke tradities inspireren je? In welke gemeenschappen en/of met welke personen houd je deze levend?

1b. Leg uit wat het voor jou betekent om als levensbeschouwelijk niet-gezonden geestelijk verzorger te werken.

Let op: Laat in je beschrijving  –bij opdrachten 1a en 1b–  specifiek zien welke rol jouw eigen levensgeschiedenis hierbij speelt en wat de relatie is tussen je huidige levensbeschouwing en je biografie (denk hierbij bijv. aan positie in gezin van afkomst, schoolervaringen, belangrijke gebeurtenissen in je leven).

In deze opdracht wordt aan criteria 1 a, 1 b en 2 getoetst.

2. Lever een casus in (uit stage of werk), van een situatie waarin er sprake was van een spanning tussen jouw eigen levensbeschouwing en die van een cliënt. Reflecteer hierop: wat deed het met je, wat vind je dat je goed hebt gedaan, wat zou je nu anders doen? Welke rol spelen jouw persoonlijke bronnen concreet, in de praktijk? Hoe worden ze gebruikt, in de geschetste begeleiding?

Bij weinig beschikbare casuïstiek in het geval van een startende geestelijk verzorger: beschrijf een privé-ervaring waarbij sprake was van spanning tussen de eigen levensbeschouwing en die van een gesprekspartner en reflecteer hier op.

In deze opdracht wordt aan criteria 3 en 4 getoetst.

Wanneer wordt er mondeling getoetst? 2017-05-05T20:31:25+00:00

blog_5Alle kandidaten worden in beginsel schriftelijk getoetst. Als de toetsingscommissie bij een of meerdere criteria twijfelt, word je gevraagd om een schrijftelijke aanvulling te schrijven. De toetsingscommissie formuleert hiervoor vragen aan jou.
Is er na beoordeling van uw aanvulling nog sprake van twijfel, dan word je uitgenodigd voor een mondelinge toetsing.

Ook wordt 1 op de 6 kandidaten van RING-GV steekproefsgewijs mondeling getoetst. Dit doen we om de toetsingskwaliteit te blijven monitoren. Ben jij een van deze kandidaten, dan word je hiervan door ons op de hoogte gebracht.

Ter voorbereiding op de mondelinge toetsing, formuleert de toetsingscommissie verdiepende en/of verhelderende vragen op basis van jouw uiteenzetting. Zo weet je welke vragen je ongeveer kunt verwachten in het gesprek.

Bij een mondelinge toetsing wordt in overleg met jou en de toetsingscommissie een datum gevonden. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met ieders reistijd.
Het gesprek zelf duurt max. 45 minuten. Hierna treedt de toetsingscommissie, zonder jou, gezamenlijk in overleg. Binnen 2 weken na het gesprek krijg je per mail te horen of je bevoegd bent verklaard.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn certificaat? 2019-04-06T00:04:32+00:00

blog_5Zodra de toetsingscommissie klaar is met jouw toetsing, ontvang je per mail het eindoordeel, via de secretaris van RING-GV. Hierbij ontvang je het door de toetsingscommissie ingevulde beoordelingsformulier inclusief constructieve feedback. Dit beoordelingsformulier sturen we enkel aan jou. Net als al jouw andere gegevens, wordt dit nooit gedeeld met derden.

Indien je bevoegd bent verklaard, ontvang je zo spoedig mogelijk na het eindoordeel jouw persoonlijke certificaat per post, op het adres dat je in het aanmeldformulier aangegeven hebt.
Let op: jouw certificaat is uniek. Het is van jou en er bestaat maar één exemplaar van. We hopen dat je er trots en zuinig op bent. RING-GV verstrekt geen digitale kopie van het certificaat, om eventueel misbruik ervan te voorkomen.

Met jouw certificaat van bevoegdheid voldoe je aan de bevoegdheidseis voor regulier, volwaardig lidmaatschap bij VGVZ en de eis voor registratie in het kwaliteitsregister SKGV.
Je bepaalt zelf of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wilt laten registreren bij SKGV. Dit gebeurt dus niet automatisch: je dient hiervoor zelf actie te ondernemen. Je stuurt hiervoor een scan van je certificaat naar VGVZ en/of SKGV. Zij bepalen of je ook voldoet aan hun overige eisen. Zie voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap en registratie: de website van VGVZ en de website van SKGV.

 

Ik wil liever mondeling getoetst worden. Kan dat? 2017-05-11T10:28:24+00:00

blog_5RING-GV toest in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat de toetsingscommissie jouw schriftelijke uiteenzetting beoordeelt aan de hand van de toetsingscriteria.

Uit de grootschalige evaluatie onder alle getoetsten en toetsers blijkt dat schriftelijke toetsing door RING-GV goed gewaardeerd wordt. Het kan spannend zijn en misschien kwetsbaar voelen, hetgeen overigens ook kan gelden voor een mondelinge toetsing. De toetsers van RING-GV weten dat. Onderdeel van de toetsing is dat je als getoetste laat zien – ook – in een een kwetsbare situatie te kunnen reflecteren op de vraag hoe jij in jouw levensbeschouwing staat en de rol die deze speelt in jouw leven. Ons uitgangspunt is en blijft daarbij, dat we iedereen met het volste respect en zonder inhoudelijk oordeel over de levensbeschouwing benaderen, zoals van geestelijk verzorgers ook verwacht wordt dat zij cliënten benaderen.

Ik heb moeite met schrijven. Wat nu? 2017-05-11T10:34:46+00:00

Om getoetst te kunnen worden door RING-GV dien je een schriftelijke uiteenzetting op basis van de opdrachten te schrijven. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is een competentie die van een geestelijk verzorger verwacht mag worden. Heb je echter dyslexie of is er sprake van andere bijzondere omstandigheden die jouw schrijfvermogen in de weg staan? Geef dit dan expliciet aan in het bericht onderaan het aanmeldingsformulier. Zo kunnen wij hier rekening mee houden. In het uiterste geval kan het bestuur van RING-GV besluiten dat je mondeling getoetst mag worden.

Hoeveel kost de toetsing en heb ik recht op korting? 2020-11-19T13:46:52+00:00

Toetsing door RING-GV bedraagt € 250,-. Kandidaten die minder verdienen dan het minimum loon betalen € 150,- voor de toetsing. Als je minder verdient dan het minimum loon, dien je dit aan te geven in het aanmeldformulier om aanspraak te maken op de korting. Bij de start van het toetscluster word je gevraagd om een inkomensverklaring aan te leveren. Heb je je aangemeld voor de toetsing, vraag dan direct hier jouw inkomensverklaring aan, zodat je deze gereed hebt wanneer de penningmeester je hierom vraagt.

Bij de start van het toetscluster ontvang je van onze penningmeester een factuur. Hierop is jouw eventuele korting verwerkt. Draag je er zorg voor dat je factuur zo spoedig mogelijk voldaan is? Je toetsing kan pas van start gaan als je betaling binnen is.

Het aanmelden via de website lukt niet. Wat nu? 2017-05-18T15:08:37+00:00

Krijg je een foutmelding bij je aanmelding voor de toetsing? Mail dan je aanmelding naar contact@ring-gv.nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
Let op: verstuur alle onderstaande informatie in één mail:

 • Volledige naam (zoals vermeld op je identiteitsbewijs)
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum (dag-maand-jaar)
 • Woonadres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer (eventueel)
 • Emailadres
 • Je genoten opleiding
 • Waar je bent afgestudeerd
 • Voeg als bijlage de scan van je masterdiploma toe
 • Voeg als bijlage je schriftelijke uiteenzetting toe
 • Kom je in aanmerking voor korting? Zo ja, vermeld dit dan
 • Is er sprake van bijzondere omstandigheden die schriftelijke toetsing in de weg kunnen staan? Vermeld dit dan.

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Word ik na toetsing automatisch regulier lid van VGVZ? 2017-05-05T20:58:55+00:00

blog_5Geestelijk verzorgers die door RING-GV bevoegd verklaard zijn, voldoen aan de bevoegdheidseis voor regulier lidmaatschap bij VGVZ en registratie bij SKGV. Maar dit gebeurt niet automatisch. Je kiest er zelf voor of je lid wilt worden van VGVZ en of je je wil laten registreren in het kwaliteitsregister SKGV.

Ben je aspirant-lid van VGVZ en word je bevoegd verklaard door RING-GV? Dan kan jouw aspirant lidmaatschap omgezet worden naar regulier lidmaatschap. Ook dit gebeurt niet automatisch. Om dit te realiseren, stuur je een scan van jouw RING-GV certificaat aan VGVZ, via info@vgvz.nl

Let op: met de RING-GV verklaring van bevoegdheid voldoe je aan de bevoegdheidseis van VGVZ. VGVZ hanteert echter nog andere eisen voor regulier lidmaatschap. Bekijk hiervoor de website van VGVZ.

Checklist bij deze stap:

 • Mijn door SKGV erkend diploma heb ik opgeslagen als .pdf, .jpg, .jpeg of .png bestand.
  Indien van toepassing, heb ik ook mijn diploma supplement ingescand waarop vermeld staat dat ik de specialisatie Geestelijke Verzorging gevolgd heb.

 • Mijn anonieme schriftelijke uiteenzetting heb ik opgeslagen als .doc bestand (niet als .pdf of .docx)

Terug naar stap 2
Ik wil mij aanmelden
Ik wil lezen wat er na de aanmelding gebeurt