Toetsingsprocedure

RING-GV toetst de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers wiens levensbeschouwing niet gebonden is aan een levensbeschouwelijke traditie en/of instituut. Het zijn bijv. geestelijk verzorgers die geen zending vanuit een levensbeschouwelijk instituut willen of kunnen krijgen.

Met het RING-GV certificaat van bevoegdheid voldoet de geestelijk verzorger aan de bevoegdheidseis voor regulier, volwaardig lidmaatschap bij VGVZ. Ook voldoet de geestelijk verzorger met het certificaat aan de bevoegdheidseis voor registratie in het kwaliteitsregister SKGV.

Toetsing door RING-GV is een belangrijke kwaliteitsborging van het werk als geestelijk verzorger.

Wil je je aanmelden voor een toesting? Doorloop hier de stappen!

Voor wie?

Aanmelding voor toetsing staat open voor geestelijk verzorgers met een door SKGV erkend HBO of WO masterdiploma in de theologie, humanistiek of geestelijke verzorging.

RING-GV toetst uitsluitend de levensbeschouwelijke competentie. Zij doet dat in aansluiting op en na toetsing van de vakbekwaamheid door een door SKGV erkende HBO of universitaire opleiding.

Hoe?

RING-GV toetst 5x per jaar, in toetsclusters. Kandidaten kunnen zich het gehele jaar aanmelden. Hun toetsing wordt het eerstvolgende toetscluster gestart.
Gestreefd wordt naar een afhandelingstermijn voor het gehele traject van maximaal 6 weken bij een schriftelijke toetsing en van maximaal 12 weken bij een mondelinge toetsing. Het traject start op het moment dat het toetscluster begint en eindigt met het verstrekken van de uitkomst van de toetsing.

Benieuwd naar de volledige toetsingsprocedure stap voor stap?

Schriftelijke toetsing

Toetsingscommissies toetsen in beginsel schriftelijk. Dit houdt in dat de toetsers de uiteenzetting van de kandidaat eerst individueel en daarna gezamenlijk beoordelen aan de hand van de RING-GV toetsingscriteria.

Twijfelt de toetsingscommissie op één of meerdere criteria, dan formuleert zij een aanvullende opdracht. De kandidaat wordt verzocht de schriftelijke aanvulling, op basis van deze opdracht, zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Is er na beoordeling van de schriftelijke aanvulling nog sprake van twijfel? Dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor een mondelinge toetsing. De datum hiervoor wordt in overleg gevonden. Ook wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders reistijd.

Mondelinge toetsing

Toetsingscommissies kunnen een kandidaat mondeling toetsen als er sprake is van twijfel.

Bij een mondelinge toetsing formuleert de toetsingscommissie verhelderende en verdiepende vragen op basis van de schriftelijke uiteenzetting van de kandiaat. De kandidaat ontvangt deze vragen ter voorbereiding op het gesprek.

Een mondelinge toetsing duurt maximaal 45 minuten. Hierna treedt de toetsingscommissie gezamenlijk, zonder de kandidaat, in overleg. Binnen twee weken na het gesprek krijgt de kandidaat te horen of hij/zij bevoegd verklaard is.

Kosten

De kosten van toetsing door RING-GV bedragen € 250,-.  Kandidaten die minder verdienen dan het minimum loon betalen € 150,- voor de toetsing.

Als je minder verdient dan het minimum loon, dien je dit aan te geven op het aanmeldformulier om aanspraak te maken op de korting. Hiervoor vragen we als bewijs een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.
Stuur deze verklaring zo spoedig mogelijk naar contact@ring-gv.nl ; pas na ontvangst daarvan kunnen we je de juiste factuur sturen. De planning van de toetsing kan pas van start gaan als de factuur is voldaan.

Tip: ga na bij je werkgever of (gedeeltelijke) vergoeding van de toetsing mogelijk is.

Bezwaar

Bij een negatieve beslissing door de toetsingscommissie heeft de getoetste de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen die beslissing, door binnen 6 weken na de uitslag van de toetsing te mailen aan de secreraris. Het bestuur bekijkt vervolgens of het bezwaar in onderling overleg op te lossen is. Binnen 3 weken krijgt de getoetste antwoord hierover van het bestuur. Indien het bezwaar niet in onderling overleg op te lossen is, wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Commissie van Bezwaar.

De Commissie van Bezwaar beoordeelt het proces van de toetsing. Zij doet uitspraak binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar. Deze uitspraak is bindend voor zowel de getoetste als het bestuur van RING-GV. Indien de Commissie van Bezwaar het bezwaar gegrond verklaart, heeft de getoetste recht op een nieuwe toetsing. De administratieve kosten van het bezwaar bedragen € 25 voor de getoetste.